Poučení o zpracování osobních údajů dle GDPR

Tyto zásady jsou určeny návštěvníkům/uživatelům webových stránek společnosti Neofema s.r.o. a uchazečům o zaměstnání u této společnosti a externím spolupracovníkům.

Správcem osobních údajů je

Společnost Neofema s.r.o., se sídlem Eliščino nábřeží 375, Kongresové centrum Aldis, 500 02 Hradec Králové 2, IČ: 27461033, zapsané v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20223 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení (kontaktní formulář, žádost o zaměstnání, smluvní vztah)
 • telefonní číslo (žádost o zaměstnání, smluvní vztah)
 • emailová adresa (kontaktní formulář, žádost o zaměstnání, smluvní vztah
 • adresa (žádost o zaměstnání, smluvní vztah)
 • IČ/DIČ (fakturační údaje) (smluvní vztah)

Kdo ještě zpracovává osobní údaje

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i třetí strany – dodavatelé externích služeb:

 • Tiskárny (dle aktuální cenové nabídky po celé ČR)
 • Transportní společnosti (Česká pošta, PPL)
 • Poskytovatelé webhostingových služeb
 • Registrátoři domén
 • Správci serverů
 • Externí dodavatelé (kódování HTML, programování, grafici – pouze při maximálním vytížení interních kapacit)

Jaká jsou Vaše práva

V souladu s GDPR máte následující práva:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Toto není důvod pro likvidaci zpracovaných osobních údajů, tj. pokud existuje jiný důvod pro jejich zpracování. Odvoláním souhlasu také není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • poskytnout Správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely.
 • na přístup k osobním údajům, tj. požadovat od Správce informaci, jaké osobní údaje zpracovává.
 • na opravu a výmaz osobních údajů Správcem.
 • na omezení zpracování osobních údajů Správcem.
 • na přenositelnost osobních údajů vedených Správcem.
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce.
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.

Osobní údaje zákazníka nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu článku 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

Výše uvedená práva je možné uplatnit u Správce na základě písemné žádosti zaslané na sídlo Správce, nebo elektronickou poštou na adresu: gdpr@neofema.cz.

Zodpovědná osoba je Ing. Pavel Vančák, e-mail: gdpr@neofema.cz.

V Hradci Králové 23. 5. 2018
zpracovala společnost Neofema s.r.o.

Výběr z našich referencí
další reference